Factsheet

Waarom energieneutraal en uiteindelijk fossielvrij? 

Wens van onze samenleving is om in 2030 energieneutraal zijn:

  • Onze inwoners willen geen kernenergie. Daarom heeft de gemeente zich jaren geleden ingezet voor het windmolenpark.
  • Onze inwoners willen geen schaliegas. Uit de samenleving is het samenwerkingsverband Tegengas ontstaan. Dat heeft zich samen met de gemeente actief en met succes ertegen verzet.
  • Tegengas wil schone energie, geen schaliegas. Zij hebben daartoe samen met de partners het Netwerk Energieneutraal opgericht.
  • De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft in 2016 de duurzaamheidsvisie 2030 energieneutraal vastgesteld.

Wetenschap over klimaatverandering 

Wij gaan uit van de heersende wetenschappelijke opvattingen over klimaat(verandering). Wetenschap kan weliswaar nooit honderd procent zekerheid bieden, maar verschaft de beste kennis die we hebben. 

Bron KNMI

Bron Milieu Centraal

Landelijk is er de klimaatwet

  1. Een wettelijk vastgelegde vermindering van de broeikasgasuitstoot tot een niveau dat 95 procent lager ligt in 2050 dan in 1990
  2. Streven naar een reductie van 49 procent van de broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 1990
  3. 100 procent CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050

Klimaatakkoord van Parijs (december 2015) Nederland heeft afgesproken om de CO2-uitstoot met 95% terug te brengen. Hierbij draagt Nederland bij aan het doel om de temperatuurstijging van de aarde te beperken tot onder de 2 graden Celsius en een balans te bereiken tussen de uitstoot en vastlegging van broeikasgassen.

Doelen gemeente Noordoostpolder: